بسته بندی رستوران

1 کالا

طراحی ، تولید و چاپ انواع بسته بندی رستوران از قبیل سینی و جعبه شیرینگ غذا و…

برا اساس نوع غذا جنس کاغذ و ابعاد و.. تعیین میشود